Image

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vincent Schiphorst Fotografie- Multimedia

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. Toepassing

2 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vincent Schiphorst en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Vincent Schiphorst Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Nodige kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling moet geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
4.2 Als Vincent Schiphorst Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Als de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Vincent Schiphorst Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk hoe dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Vincent Schiphorst nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Vincent Schiphorst te worden medegedeeld. Vincent Schiphorst heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 Vincent Schiphorst heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Vincent Schiphorst slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Vincent Schiphorst is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Vincent Schiphorst recht op de overeengekomen vergoeding. Bij annulering is de niet-professionele opdrachtgever alleen verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de al verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Vincent Schiphorst.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Vincent Schiphorst Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Vincent Schiphorst, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Vincent Schiphorst Fotografie.

9.2 Bij inbreuk komt de Vincent Schiphorst Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Vincent Schiphorst gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan Vincent Schiphorst Fotografie toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Vincent Schiphorst gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10.4 Vincent Schiphorst Fotografie neemt het recht om de gemaakte foto's te publiceren op zijn website en/of sociaal media profielen. Zoals Instagram en Facebook. Bij film is dat YouTube. Indien men bezwaar heeft met deze publicatie dan kan men dat "voorafgaand" aan de opdracht kenbaar maken. Zie hiervoor de vermelding in de offerte.

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 Vincent Schiphorst Fotografie is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 Vincent Schiphorst Fotografieis jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Vincent Schiphorst.

11.3 De aansprakelijkheid van Vincent Schiphorst Fotografie is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens Vincent Schiphorst Fotografie en/of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Vincent Schiphorst Fotografie in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance Zowel Vincent Schiphorst Fotografie als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Vincent Schiphorst het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Vincent Schiphorst net als de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14 Opslag fotografie en film

Van alle geleverde foto's en film worden de bewerkte foto's geleverd via WeTransfer. Deze link is één week geldig. Na deze week kun je de verzonden link niet meer gebruiken. Je kunt een verzoek indienen om de foto's nogmaals te verzenden. Deze mogelijkheid is alleen niet kosteloos. Wil je bijvoorbeeld op een later moment de foto's nogmaals ontvangen dan kan dat binnen een termijn van 6 maanden. Deze hernieuwde zending en downloadlink wordt in rekening gebracht. (Zie FAQ)

14.1 Dataopslag kosten

Alle foto's en films worden 6 maanden opgeslagen op een externe SSD-schijf. Dit om eventuele hernieuwde zendingen te kunnen verzorgen op aanvraag. Na 6 maanden worden alle foto's verwijderd en kunnen er geen hernieuwde verzoeken tot herlevering worden aangevraagd. (Maak dus zelf ook een back-up van de ontvangen foto's en films.) Voor opslag van deze data wordt een toeslag berekend in het uurtarief. Zie FAQ.

15. Levering foto's en film

Foto's en film worden geleverd na betaling van de factuur.

16. Gebruik foto's in portfolio en sociale media

Bij akkoord offerte geef je vanzelfsprekend toestemming om enkele foto's te gebruiken in eigen portfolio van Vincent Schiphorst of op zijn socialmediaprofielen. Wil je dit niet dan meld je dit 'vooraf'.

16.2 Geleverde en bewerkte foto's mogen alleen door gebruiker anders gesneden worden dan alleen voor gebruik sociale media. (Vierkant of rond)

16.3 Geleverde en bewerkte foto's mogen onder geen enkele voorwaarde bewerkt worden met een eigen filter of anders bewerkt worden zonder vooraf toestemming te vragen aan Vincent Schiphorst Fotografie.

Laatste update 30 februari 2023